»
»

Zoek in 244 Vacatures voor verzekeringsspecialisten

RSS   Twitter

Lid Raad van Toezicht - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Locatie: Rijswijk

Lid Raad van Toezicht voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw, met als aandachtsgebied governance, wet- en regelgeving en communicatie.

Introductie

BPF Waterbouw is het verplichtgestelde pensioenfonds in de waterbouwsector. De verplichtstelling geldt voor alle werknemers aan boord van baggerschepen die (op basis van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht of gedurende langere tijd) werkzaam zijn binnen de Nederlandse territoriale wateren. Daarnaast is een groot aantal werknemers deelnemer op basis van overeenkomsten van vrijwillige aansluiting van de werkgever. Dit betreft onder andere het in Nederland woonachtige personeel met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht dat aan boord van baggerschepen werkzaamheden verricht buiten de Nederlandse territoriale wateren.

Het fonds beheert een belegd vermogen van ruim € 1,3 miljard, telt ongeveer 3.000 actieve deelnemers, ongeveer 3.000 gewezen deelnemers en ongeveer 6.000 pensioengerechtigden. Het fonds kent een eigen bestuursbureau dat het bestuur ondersteunt, als ‘spin in het web’ betrokken is bij alle processen van het pensioenfonds en zorgt voor de monitoring van de uitbestede activiteiten. De uitvoering van de pensioenadministratie en de financiële administratie zijn uitbesteed aan Centric Pension and Insurance Services B.V. De uitvoering van het vermogensbeheer is uitbesteed aan BMO.

Bestuurlijke uitgangspunten, inrichting en governance

Het bestuur heeft een missie, visie en strategie geformuleerd die de basis vormen voor de uitvoering van de pensioenregelingen.

BPF Waterbouw kent een paritair bestuur dat bestaat uit zes leden. Twee bestuurders  worden aangewezen door de werkgeversorganisatie, de Vereniging van Waterbouwers, één door FNV Waterbouw, één door CNV Vakmensen en één door de direct gekozen vertegenwoordigers van gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan. Het bestuur wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter die wordt aangewezen door de overige bestuursleden.

Het fonds kent een Verantwoordingsorgaan waarbij de medezeggenschaps- en de verantwoordingsfunctie zijn belegd. De interne toezichtfunctie wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 natuurlijke personen die benoemd worden door het bestuur op basis van een door de Raad vastgestelde profielschets en na bindende voordracht door het Verantwoordingsorgaan.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en betrekt daarbij de naleving van de Code Pensioenfondsen. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.

Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:

 • Het jaarverslag en de jaarrekening
 • De profielschets voor bestuurders
 • Het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht
 • Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds
 • Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds
 • Het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Profielschets lid Raad van toezicht

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij vanuit een professionele houding opereren, deskundig zijn, op het vereiste niveau blijven en beschikken over  competenties die nodig zijn voor het op een goede wijze uitoefenen van de toezichtsfunctie.

BPF Waterbouw hecht aan diversiteit in de verschillende fondsorganen, waaronder de Raad van Toezicht. Het is van belang dat de leden complementair zijn aan elkaar waar het gaat om deskundigheid en competenties. Tevens streeft het fonds naar diversiteit man/vrouw, naar etniciteit en jong/oud.

Hieronder wordt aangegeven welke geschiktheidseisen aan de leden van de Raad van Toezicht worden gesteld.

Algemeen

 • Academisch denkniveau
 • Laatste drie jaar vóór eerste benoeming niet betrokken geweest bij de beleidsbepaling van het fonds
 • Onafhankelijk van de beloning bij het uitoefenen van de functie
 • Onafhankelijk ‘in state’, ‘in mind’ en ‘in appearance’
 • Ervaring met het besturen van een organisatie
 • Voldoende beschikbaar

Deskundigheid

Leden van de Raad van Toezicht dienen op hoofdlijnen kennis te hebben van de volgende aandachtsgebieden:

 • Het besturen van een organisatie
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Pensioenregeling en pensioensoorten
 • Financieel technische en actuariële aspecten
 • Administratieve organisatie en interne controle, waaronder ICT beleid
 • Uitbesteding
 • Communicatie

Leden van de Raad van Toezicht zijn bij aanvang van de eerste benoemingstermijn op alle aandachtsgebieden deskundig op niveau A. Voor de Raad van Toezicht als geheel geldt dat op alle aandachtsgebieden tenminste 2 leden over deskundigheid op niveau B beschikken.

Competenties

Voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht is het van belang dat ieder lid van de Raad van Toezicht (in meerdere of mindere mate) beschikt over de volgende competenties:

Denken

 • kritisch vermogen
 • reflecterend vermogen
 • strategisch denken
 • multidisciplinair denken

Voelen

 • communicatief vermogen
 • omgevingsbewustzijn

Kracht

 • onafhankelijkheid
 • authenticiteit
 • besluitvaardigheid

Voor de huidige vacature is de Raad van Toezicht op zoek naar een kandidaat met specifieke deskundigheid op de aandachtsgebieden: governance, wet- en regelgeving en communicatie.

Kennis op het gebied van IT-beleid en Interne audit op niveau B is een pré. Daarnaast heeft het de voorkeur van de Raad dat de kandidaat beschikt over ervaring op bestuurlijk niveau binnen de pensioensector.

Tijdsbesteding

Leden van de Raad van Toezicht moeten voldoende tijd (flexibel) beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om hun taak als intern toezichthouder goed te kunnen vervullen. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale tijdsbesteding van 0,1 fte.

Selectieprocedure

De Selectiecommissie bestaat uit twee leden van het Verantwoordingsorgaan en twee leden van de Raad van Toezicht.  Met de meest geschikte en best passende kandidaten zal vervolgens een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Het Bestuur benoemt het nieuwe lid van de Raad van Toezicht na bindende voordracht door het Verantwoordingsorgaan.

Toetsing door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

Een kandidaat-lid van de Raad van Toezicht dient voordat de definitieve benoeming kan plaatsvinden te worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid door DNB.

Beloningsbeleid

De beloning van een lid van de Raad van Toezicht bedraagt € 12.000 excl. BTW per jaar. De beloning van de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 16.000 excl. BTW per jaar.

Reageren op deze vacature

Uw sollicitatie voorzien van motivatie en curriculum vitae kunt u tot 21 februari 2020 sturen naar:
BPF Waterbouw t.a.v. de Selectiecommissie, email: s.oomens@bpfwaterbouw.nl.

Locatie: Rijswijk

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Lid Raad van Toezicht bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw in Rijswijk inclusief CV  t.a.v. de Selectiecommissie, via s.oomens@bpfwaterbouw.nl.

Vacature geplaatst op

22 januari 2020

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature