Zoek in 265 Vacatures voor verzekeringsspecialisten

Twitter

Bestuurssecretaris - Monuta

Locatie: Apeldoorn
Dienstverband: Full-time
Als Bestuurssecretaris ben je o.a. verantwoordelijk voor het vormgeven van een stabiele en effectieve ondersteuning en advisering van het gremium/de gremia met betrekking tot beleidsontwikkelings- en besluitvormingsprocessen en governance, in nauwe samenwerking met het secretariaat en het stafbureau.

Een uitdagende nieuwe rol: Bestuurssecretaris

Maak als senior juridisch professional de overstap naar een nieuwe inspirerende positie en werkomgeving, in een dynamisch speelveld op hoog niveau bij een van de belangrijke spelers binnen de (uitvaart)verzekeringsbranche.

Monuta, de organisatie

Monuta kent vanuit haar oorsprong in 1923 een sterke dialoog met de maatschappij en sluit in haar dienstverlening aan op actuele maatschappelijke behoeften. Dat doet zij nog steeds door voor iedereen een afscheid met een goed gevoel te garanderen. Maar in toenemende mate ook via investeringen en innovatie waarmee de steeds ouder wordende Nederlanders zo lang mogelijk zelfstandigheid thuis kunnen ervaren. De enige aandeelhouder van Monuta is de Monuta Stichting. Door het haast ideële karakter beoogt de stichting vooral continuïteit van de dienstverlening aan haar cliënten; de polishouders en hun afscheidsbehoefte. 

De Monuta organisatie bestaat uit twee onderdelen: uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. Het verzekerings- en uitvaartbedrijf opereren relatief autonoom. De aard van de activiteiten is sterk verschillend, maar de verzekeringsnemers van het verzekeringsbedrijf zijn óók de toekomstige afnemers van de diensten van het uitvaartbedrijf. De klantrelaties zijn daarmee op zijn minst nauw verwant.

Monuta heeft op het gebied van uitvaartverzekeringen een marktaandeel van circa 30%.  Qua positionering is Monuta niet de goedkoopste, maar zeker ook niet de duurste. Het is een kapitaalkrachtig bedrijf, met name aan de verzekeringskant.

Het hoofdkantoor is in Apeldoorn gevestigd van waaruit de  uitvaartverzekeringen verzorgd worden. Monuta is daarnaast door heel  Nederland actief in de uitvaartzorg waarbij jaarlijks circa 15.000 uitvaarten en ruim 7.000 crematies worden verzorgd vanuit eigen uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen. Ook in Duitsland is Monuta actief op de  verzekeringsmarkt vanuit een kantoor in Düsseldorf.

Een groot aantal medewerkers werkt er al langere tijd. Het DNA van de organisatie laat zich kenmerken door ontzorgen, verzorgen en grote bereidheid tot helpen. Vooral in de uitvaartzorg is dit sterk aanwezig. Tegelijkertijd heeft dat ook een keerzijde; medewerkers zijn vaak hulpgevend en combineren dat nog niet altijd met gepaste zakelijkheid. De organisatie kan nog meer extern gericht worden, meer de blik op commercie en de veranderende klantbehoefte. Voor de verzekeringstak geldt dat deze zich verder zal door ontwikkelen in het financieel mogelijk maken van uitvaarten. Commerciële differentiatie en een duurzaam productaanbod en risicoprofiel zijn daarbij sleutelwoorden.  

Zie voor meer informatie het jaarverslag van Monuta:
https://www.monuta.nl/over-monuta/jaarverslag/

De nieuwe functie

Vanwege een verdergaande professionalisering en met het oog op de hoogste kwaliteitsstandaarden wil Monuta een Bestuurssecretaris aantrekken en toevoegen aan de staf. Het betreft een nieuwe functie. De beoogde Bestuurssecretaris zal een leidende rol spelen bij een adequate facilitering van het ondernemingsbestuur door de Directie en de Raad van Commissarissen te ondersteunen bij de uitoefening van hun respectievelijke taken. De Bestuurssecretaris richt zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en functioneert onafhankelijk.
De Bestuurssecretaris rapporteert hiërarchisch aan de CEO en functioneel aan de Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Jouw rol: wat wordt er van je verwacht, wat ga je doen?

Samenvatting functie

 • Vormgeven van een stabiele en effectieve ondersteuning en advisering van het gremium/de gremia met betrekking tot beleidsontwikkelings- en besluitvormingsprocessen en governance, in nauwe samenwerking met het secretariaat en het stafbureau.
 • Creëren van orde en overzicht in de (formele) organisatie.
 • Coördineren van de bestuurlijke en beleidsmatige overlegstructuur (agendavoering, verslaglegging, uitvoering en bewaking).
 • Bewaken van de Planning- en Controlcyclus van de RvC.
 • Ontwikkeling van beleidsdocumenten en -verslagen.
 • Bewaking van de kwaliteit van de stukken.
 • Aansturen van de interne informatievoorziening richting bestuur en toezichthoudend orgaan en hun commissies.
 • Adviseren over en vertalen van relevante maatschappelijke, juridische en bestuurskundige ontwikkelingen voor bestuur en beleid.
 • Bevorderen van synergie door verschillende belangen en tegenstellingen goed af te stemmen en te verbinden.
 • Bouwen en onderhouden van relevante professionele interne en externe netwerken.

 Jouw profiel, wie zoeken wij?

 • Werk- en denkniveau: Academisch.
 • Stevige juridische achtergrond.
 • 5 - 10 jaar ervaring als bedrijfsjurist.
 • Meerdere jaren werkervaring als secretaris.
 • Uitgebreide kennis van en ervaring met relevante rechtsgebieden, zoals verzekeringsrecht, ondernemingsrecht, financieel recht (kennis van de Wft), governance en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.
 • Ervaring met en kennis van statuten, reglementen, algemene vergaderingen, etc.
 • Ervaring met toezicht vanuit DNB.
 • Goed kunnen samenwerken en communiceren, uitstekend stakeholderschap.
 • Klantgericht.
 • Resultaatgericht.
 • Integer en onafhankelijk.
 • Kwaliteitsgericht.
 • Pro actief.
 • Politiek sensitief.

Resultaatverwachting/Functionele activiteiten

Coördinatie/Regie

 • Neemt de leiding in het organiseren van alle RvC bijeenkomsten en alle aspecten die daar bij komen kijken; richting directieleden, RvC leden en andere in- en externe stakeholders of informatievoorzieners.
 • Neemt de leiding en regie op de inhoud van de governance aspecten van de RvC – en Bestuursagenda en zorgt ervoor dat alle organen op de hoogte zijn van hun mandaat en zich daar aan houden. Treedt daarin proactief en coachend op.

Analyse en Advies

 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies over de juridische en governance implicaties van (handelingen van) de onderneming, de Aandeelhouder, RvC of het bestuur.
 • Volgt governance ontwikkelingen en geeft gevraag en ongevraagd advies aan RvC of Bestuur met betrekking tot noodzakelijke of gewenste aanpassingen in de governance structuren, mandaten, processen of gedrag.
 • Is sparringpartner van voorzitters RvC en Bestuur aangaande governance aspecten in de breedste zin van het woord en aspecten van bestuurlijke effectiviteit.
 • Is rechterhand van de  bestuurder in het regisseren en optimaliseren van de relatie met de RvC en Aandeelhouder.
 • Houdt de strategische agenda van de Holding bij om naar aanleiding daarvan suggesties te kunnen doen m.b.t. [strategische]  thema’s of onderwerpen die besproken moeten worden met RvC of Aandeelhouder om een soepele governance relatie te bevorderen.

Governance ontwikkelingen

 • Zorgt er – in de breedste zin van het woord – voor dat de Holding te allen tijden aan haar governance verplichtingen voldoet;
 • Informeert proactief en ondersteunt  Raad van Commissarissen en Bestuur over wettelijke en statutaire verplichtingen zoals externe corporate governance vereisten en interne regelingen en best-practices met betrekking tot corporate governance;
 • Ziet toe op een correcte uitvoering van in statuten en/of andere documenten vermelde of bij wet bepaalde procedures;
 • Voert werkzaamheden uit die voortkomen uit eisen van toezichthouders.

Secretarieel/administratief

 • Plant, organiseert en notuleert vergaderingen van de Raad van Commissarissen, commissies en Algemene vergadering van Aandeelhouders (inclusief de AvA’s en andere vergaderingen van dochtervennootschapen/(medewerkers)participaties.
 • Stelt agenda’s op, verzamelt documenten die de Raad van Commissarissen nodig heeft om besluiten te kunnen nemen.
 • Bewaakt de kwaliteit, volledigheid en tijdigheid van de agenda en stuurt zo nodig bij gedurende het proces.

Bewaken

 • Bevordert in samenspraak met de CEO en de voorzitter van de Raad van Commissarissen dat voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen en zijn commissies;
 • Draagt zorg dat de Raad van Commissarissen over goede informatie en goede documentatie beschikt;
 • Richt een adequaat besluitvormingsproces in;
 • Draagt zorg dat er voldoende tijd beschikbaar is voor discussie;
 • Draagt zorg dat er afspraken worden gemaakt over tijdslijnen en communicatie;
 • Houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen;
 • Bewaakt de uitvoering van genomen besluiten, zet deze uit en volgt actiepunten van Raad van Commissarissen.

Procedure

Oriënterende gesprekken/interviews met een delegatie van de Directie, de Raad van Commissarissen en de afdeling HRM van Monuta:

 • ronde 1 een gesprek met de directievoorzitter en de HR manager.
 • ronde 2 een gesprek met de voorzitter van selectie- en renumeratiecommissie van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Als onderdeel van de procedure vindt een TMA analyse plaats.

Locatie: Apeldoorn

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Monuta werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Financial Assets Executive Search.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Bestuurssecretaris bij Monuta in Apeldoorn inclusief CV via info@financialassets.nl .

Vacature geplaatst op

28 juni 2021

Meer informatie:

Bel ons met al je vragen en/of maak een afspraak:

contactpersoon
 
Contact:
Joost Frequin
t. +31 (0) 20 219 15 65
m. +31 (0) 6 270 087 55
E-mail

of

contactpersoon
LinkedinTwitter
 
Contact:
Anno Bousema
Partner / Consultant
t. +31 (0) 20 219 15 65
m. +31 (0)6 533 097 52
E-mail
Facebook Linkedin Twitter Tell a friend Print vacature